Action Plan (แผนปฏิบัติการ) ที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง

Action plan (แผนปฏิบัติการ) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการดำเนินการที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ หรือ SWOT Analysis แล้วว่า สามารถนำไปปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ได้ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการกำหนดกรอบของเวลาดำเนินการไว้แล้วอย่างชัดเจน

แต่การดำเนินงานอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมาย ถ้าหาก Action plan (แผนปฏิบัติการ) ที่วางเอาไว้ไม่มีคุณภาพ เพราะหากรายละเอียดไม่ชัดเจน หรือข้อมูลตกหล่นไปแม้แต่ขั้นตอนเดียว ก็สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

การทำ Action Plan (แผนปฏิบัติการ) ที่ดีจึงต้องมีรายละเอียดไม่น้อยไปกว่า 7 ข้อดังนี้

  1. จะต้องมีภาพรวมของงานที่ชัดเจน อาทิ เช่น ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรกัน โดยมีเงื่อนไขอะไรบ้าง อะไรที่ขาดไม่ได้เลย อะไรที่ถูกห้ามเด็ดขาด เพื่อให้แต่ละฝ่ายทำงานกันได้อย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
  2. ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานให้ดี เพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้ให้เพียงพอกับเวลา และตรงกับลักษณะของงานแต่ละขั้นตอน
  3. สร้าง Checklist รายการที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอน โดยที่แต่ละขั้นตอนอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปได้อีกหลายขั้นตอนได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมด จะต้องถูกระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน
  4. จัดลำดับความสำคัญของงาน ที่ต้องทำก่อน หลัง เพราะในบางขั้นตอนอาจต้องเตรียมการล่วงหน้าไปพร้อมๆ กัน เป็นการบริหารเวลาให้เหมาะสม
  5. กำหนดหน้าที่ และวิธีการประสานหรือดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนด
  6. กำหนดระยะเวลาการทำงานของแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม โดยกำหนด Timeline ที่ชัดเจนเพื่อการติดตามผลและตรวจสอบความถูกต้อง
  7. คอยติดตามผลงานของแต่ละขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของงาน หากมีปัญหาในขั้นตอนไหน จะได้แก้ไขได้เสร็จตามกำหนด

Action plan (แผนปฏิบัติการ) ที่ดี จะต้องสามารถบอกได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพื่อให้ติดตามผลซึ่งกันและกันได้ง่าย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี ซึ่งแต่ละคนจะรู้ขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเอง หากเกิดปัญหาระหว่างดำเนินการ เราจะสามารถรู้ได้เลยว่าปัญหาเกิดขึ้นจากส่วนไหน และเข้าไปแก้ปัญหาในส่วนนั้นได้ทันท่วงที

 

ภาพจาก: blog.dollardays.com

Writer: Pleplejung

I'm social media specialist. Everybody call me Pleplejung. I'm expert in facebook marketing. I'm not guru but I will update everytime, join & follow me at twitter @pleplejung

เว็บไซต์ของผู้เขียน | บทความอื่นของ Pleplejung

Comments